FANDOM


Minlingo has a very free phonology. The letter are phonetic, but can be pronounced in different ways, depending on speaker usual pronounciation; BUT two different letters CAN'T be pronounced the same way: for example, in French the letter "t" can be pronounced as a "t" in "été" (summer), as a "s" in "patienter" (to wait) or be mute, in "héraut" (herald). In Minlingo such transformations doesn't exist. A "t" is a "t", a voiceless alveolar stop. Nothing else.

Due to an important reform just one year after it's creation (in 12013), the formal speech and daily speech have merged into an unique speech, some words have been altered (for example: "eltero" and "eltŏro" have merged into "elto"); and, for an easier pronounciation, sequencies of multiple consonants can be even-partially readen : "eltstudo" (genealogy) can be readen "elt-stu-do" or "el-su-do", while "Minlingo" can be read "min-lin-go" as well as "mil-lin-go".

Class 1Edit

Latin script Cyrillic Arab script Hangeul IPA
a а ـَ /ɑ/, /a/, /ɐ/
aj аı ـَي /ɑj/, /aj/, /ɐj/
b б ب /b/, /β/
c ц ص /t̪͡s/, /t̪͡s̪/, /t͡s̪/, /t̟͡s̟/, /t͡s̟/, /t̪͡sʰ/, /t̪͡s̪ʰ/, /t͡s̪ʰ/, /t̟͡s̟ʰ/, /t͡s̟ʰ/
ĉ ч چ /t͡ɕ/, /t͡ɕʰ/, /t͡ʃ/, /t͡ʃʰ/
d д د /d/, /ɖ/, /dʰ/, /ɖʰ/, /dʱ/, /ɖʱ/
e е ـٔ /e/, /ɛ/, /e̞/, /ɛ̝/
ej е ـٔي /ej/, /ɛj/, /e̞j/, /ɛ̝j/
f ф ف /f/, /ɸ/
g г ق /ɡ/, /g/, /ɡʰ/, /gʰ/, /ɡʱ/, /gʱ/
ĝ џ ج /d͡ʒ/, /ɖ͡ʒ/, /d͡ʐ/, /ɖ͡ʐ/,/d͡ʑ/, /ɖ͡ʑ/
h х ح /h/, /ħ/, /ɦ/, /hʰ/, /ħʰ/, /ɦʰ/, /hʱ/, /ħʱ/, /ɦʱ/, /x/, /x'/, /xʰ/, /xʱ/
i и ـِ /i/, /ɪ/, /ʲi/, /ʲɪ/
j ı ي /j/
ja я يَ /jɑ/, /ja/, /jɐ/
je ѥ ئ /je/, /jɛ/, /je̞/, /jɛ̝/
jo ё يْ /jɔ/, /jo/, /jo̞/, /jɔ̝/
ıє يٕ /jø/, /jø̞/, /jœ/, /jɵ̞/, /jə/, /jə̹/, /jɞ̝/, /jʌ/, /jɤ/, /jɤ̞/
ju ю يُ /ju̟/, /jɯ/, /jʊ/
jy ıӱ يُ /jy/, /jʏ/, /jɨ/, /jʉ/
jaj яı يَي /jɑj/, /jaj/, /jɐj/
jej ѥı ئي /jej/, /jɛj/, /je̞j/, /jɛ̝j/
joj ёı يْي /jɔj/, /joj/, /jo̞j/, /jɔ̝j/
jon ѭ يْن ᅭᆫ /jɔn/, /jon/, /jo̞n/, /jɔ̝n/, /jɔɳ/, /joɳ/, /jo̞ɳ/, /jɔ̝ɳ/, /jɔ̃/, /jõ/, /jõ̞/, /jɔ̝̃/
jŏj ıєı يٕي ᆢᅵ /jøj/, /jø̞j/, /jœj/, /jɵ̞j/, /jəj/, /jə̹j/, /jɞ̝j/, /jʌj/, /jɤj/, /jɤ̞j/
juj юı يُي /ju̟j/, /jɯj/, /jʊj/
jyj ıӱı يٌي ᆜᅵ /jyj/, /jʏj/, /jɨj/, /jʉj/
ĵ ж ث /ʒ/, /ʐ/, /ʑ/
l л ل /l/, /l̠/, /l̪/, /l̥/, /lˤ/, /l̴/, /ɫ/
m м م /m/
n н ن /n/, /ɳ /
o о ـْ /ɔ/, /o/, /o̞/, /ɔ̝/
oj оı ـْي ◌ᅬ /ɔj/, /oj/, /o̞j/, /ɔ̝j/
on ѫ ـْن ◌ᅩᆫ /ɔn/, /on/, /o̞n/, /ɔ̝n/, /ɔɳ/, /oɳ/, /o̞ɳ/, /ɔ̝ɳ/, /ɔ̃/, /õ/, /õ̞/, /ɔ̝̃/
ŏ є ـٕ /ø/, /ø̞/, /œ/, /ɵ̞/, /ə/, /ə̹/, /ɞ̝/, /ʌ/, /ɤ/, /ɤ̞/
ŏj єı ـٕي /øj/, /ø̞j/, /œj/, /ɵ̞j/, /əj/, /ə̹j/, /ɞ̝j/, /ʌj/, /ɤj/, /ɤ̞j/
p п پ /p/, /pʰ/, /pʱ/, /p̚/, /p̌/, /pˤ/
q ң ع /ŋ/, /ŋ̊/, /ŋ̍/, /ŋ̈/, /ŋ̃/
r р ر /ʀ/, /ʁ/, /ʁ̝/, /ʁ̞/, /r/, /ɾ/, /ɹ/, /ɻ/
s с س /s/, /s̪/, /s̟/, /s̺/, /ṣ/, /θ/, /θ̠/
ŝ ш ش /ɕ/, /ɕʰ/, /ʃ/, /ʃʰ/
t т ث /t̪/, /t̪ʰ/
u у ـُ /u̟/, /ɯ/, /ʊ/
ŭ ъ و ᄝ/ᆼ /w/, /ɰʷ/
ŭa ъа وَ /wɑ/, /wa/, /wɐ/, /ɰʷɑ/, /ɰʷa/, /ɰʷɐ/
ŭe ъе ؤ /we/, /wɛ/, /we̞/, /wɛ̝/, /ɰʷe/, /ɰʷɛ/, /ɰʷe̞/, /ɰʷɛ̝/
ŭi ъи وِ /wi/, /wɪ/, /ɰʷi/, /ɰʷɪ/
ŭaj ъаı وَي /wɑj/, /waj/, /wɐj/, /ɰʷɑj/, /ɰʷaj/, /ɰʷɐj/
ŭej ъеı ؤي /wej/, /wɛj/, /we̞j/, /wɛ̝j/, /ɰʷej/, /ɰʷɛj/, /ɰʷe̞j/, /ɰʷɛ̝j/
v в ڤ /v/, /ð/, /ð̞/
y ӱ ـٌ /y/, /ʏ/, /ɨ/, /ʉ/
yj ӱı ـٌي /yj/, /ʏj/, /ɨj/, /ʉj/
z з ط /z/, /z̪/, /z̟/, /d͡z/, /d̪͡z̪/, /d͡z̪/, /d̟͡z̟/, /d͡z̟/
ا

Class 2Edit

in this class are sounds used for transcribing other languages.

Latin script Cyrillic Arab script Hangeul IPA
ĕ ѧ ـٍ /ẽ/, /ɛ̃/, /ẽ̞/, /ɛ̝̃/
ĕj ѧı ـٍي /ẽj/, /ɛ̃j/, /ẽ̞j/, /ɛ̝̃j/
ĥ һ خ /x/, /xʰ/, /xʱ/
ѩ يٍ /jẽ/, /jɛ̃/, /jẽ̞/, /jɛ̝̃/
jĕj ѩı يٍي /jẽj/, /jɛ̃j/, /jẽ̞j/, /jɛ̝̃j/
њ ڽ /ɲ/, /n̠ʲ/, /ɲ̟/, /ȵ/
w ا
ѕ ظ /d͡z/, /d̪͡z̪/, /d͡z̪/, /d̟͡z̟/, /d͡z̟/
' ь ء /ʕ/,/ʔ/, /ʕˀ/,/ʔˀ/, /ʕˁ/,/ʔˁ/

This is an exhaustive list of phonemes in Minlingo. To create syllabes or words, just combine them.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.